Nieuws

U en de Finanças: Toepassing van het belastingverdrag tussen Nederland en Portugal

NCA Blik op Portugal: 18-04-2009

U en de Finanças: toepassing van het belastingverdrag tussen Nederland en Portugal

In mijn vorige artikel heb ik u geïnformeerd over de waardevermeerdering van onroerend goed als inkomstenbron. In dit artikel wil ik u graag meer vertellen over de toepassing van het “Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Portugal tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belastingen met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen” zoals het officieel heet, korter genoemd het belastingverdrag tussen Nederland en Portugal. Dit verdrag is van kracht sinds 01 januari 2001.

U wordt geacht een aangifte inkomstenbelasting in Portugal in te dienen als u hier fiscaal resident bent. U wordt beschouwd fiscaal resident te zijn als:
1) u langer dan 183 dagen per kalenderjaar in het territorium Portugal verblijft; of
2) u op 31-12 in het territorium Portugal bent met de intentie om langere tijd te blijven, indien u in dat kalenderjaar minder dan 183 dagen in Portugal geweest bent.
Het al dan niet in het bezit zijn van een “cartão de residência” staat los van de criteria van het fiscaal resident zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid hoe u staat registreert bij de finanças, resident of niet-resident. Als u niet-resident bent, dan heeft u een fiscale vertegenwoordiger nodig die u rechten en plichten overneemt ten aanzien van de finanças.

U kunt diverse bronnen van inkomsten hebben, waarbij ik nu het vervolg van dit artikel vanuit ga dat u de Nederlandse nationaliteit heeft, fiscaal resident bent in Portugal (geen inwoner van Nederland), en dat de inkomsten uit Nederland komen.

Inkomsten uit tegenwoordige arbeid: oftewel u bent in loondienst.
Volgens het belastingverdrag, artikel 15, is de heffing in het algemeen toegewezen aan het land waar de werkzaamheden verricht worden.
Er zijn een aantal uitzonderingen waardoor in iedere situatie de heffing anders kan zijn, zoals bij sporters/artiesten, directeurbeloningen en detachering (tijdelijke uitzending).

Pensioen en lijfrente:
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt hoe de pensioenopbouw in het verleden tot stand gekomen is: uit een dienstbetrekking met de overheid (publieksrechtelijk) of niet-overheid (privaatrechtelijk).
Artikel 19 van het belastingverdrag regelt de heffing van belastingplichtige die een dienstverband gehad hebben bij de overheid (ex-ambtenaren). Hierbij is de heffing verlegd naar Nederland. In Nederland kan men in het algemeen stellen dat een ABP pensioen opgebouwd is uit een functie bij de overheid, en is derhalve belastbaar in Nederland.

Voor pensioen inkomsten die niet onder artikel 19 vallen, is artikel 18 van toepassing. Hierbij is de heffing verlegd naar Portugal, tenzij er aan alle drie volgende criteria wordt voldaan:
1) er zijn fiscale voordelen in Nederland behaald bij het opbouw van pensioenen en lijfrenten en
2) Portugal heft niet tegen het algemene tarief en/of betrekt deze inkomsten voor minder dan 90% in de heffing en
3) het totale bedrag pensioen en lijfrente in een kalenderjaar zijn hoger dan € 10.000,-.

Sociale uitkering (ANW-, WAO-, WAZ-, WaJong-uitkering):
Allen belast in Portugal. Ook hier zijn de drie voornoemde criteria van toepassing.

Rente en dividend:
Het bezit van vermogen is vrij van belasting in Portugal. De vruchten of resultaat wat u met het vermogen behaald, is belastbaar. Dus rente en dividend zijn belastbaar volgens de Portugese fiscale wetgeving.
Volgens het belastingverdrag tussen Nederland en Portugal mag de in Nederland geheven belasting 10% van het bruto bedrag niet overschrijden, zowel bij rente (artikel 11 lid 2) als bij dividend (artikel 10 lid 2).
Bij rente wordt (nog) geen bronheffing in Nederland ingehouden. Sedert 01/01/2007 wordt er bij dividenden voor buitenlands belastingplichtige 15% bronheffing ingehouden (voorheen 25%).
Het teveel ingehouden belasting kan worden teruggevorderd bij de Nederlandse belastingdienst. De Portugese belastingdienst zal de maximaal 10% ingehouden bronheffing accepteren.

Tot slot een vraag die mij al veel gesteld is: ik mag toch kiezen waar ik belasting betaal?
Hierbij wordt dan verwezen naar de mogelijkheid van keuze die de Nederlandse belastingdienst biedt voor buitenlands belastingplichtige. Ik citeer de Nederlandse belastingdienst: “u kunt kiezen om behandelt te worden als binnenlands belastingplichtige met als voordeel dat u gebruik kunt maken van de fiscale aftrekposten van Nederland.” Er wordt niet gesproken over de nadelen. De keuze optie staat los van het belastingverdrag. Het verdrag is uiteindelijk bepalend welk land er inkomstenbelasting mag heffen over uw inkomsten, en niet de keuze mogelijkheid gegeven door de Nederlandse belastingdienst. Dit is zeer misleidend, u heeft geen keuze! Dit zou kunnen leiden tot dubbele heffing.

Ook ben ik al vaak de misvatting tegengekomen dat als men belasting betaald in Nederland, dan niet in Portugal aangifte hoeft in te dienen. U kunt wel aantonen dat u in ieder geval belasting betaald in een land en dan tenminste geen belastingen ontduikt, echter is deze opvatting niet correct. Als u fiscaal resident bent in Portugal, wordt u geacht uw wereldinkomen in Portugal aan te geven.

In het volgende artikel wil ik u graag meer vertellen over de belastingheffing en fiscale aftrekposten in de Portugese inkomstenbelasting.

Peter van Doorn
Técnico Oficial de Contas

Dit artikel is onderhevig aan wetswijzigingen.

0