Nieuws

U en de Finanças: Vervolg op hoe komt de aanslag Portugese inkomstenbelasting tot stand

NCA Blik op Portugal: 09-08-2009

U en de Finanças: vervolg op hoe komt de aanslag Portugese inkomstenbelasting tot stand

In de vorige editie heeft u gelezen hoe de belasting wordt berekend. Iedereen wil graag zo min mogelijk belasting betalen, binnen de kaders van hetgeen is toegestaan, en hiervoor zijn er de fiscale aftrekposten.

Inmiddels valt bij de meesten al de aanslag (of teruggave) over het jaar 2008 in de bus. Als u deze bekijkt heb ik in het vorige stukje tot en met regel 17 behandelt. De fiscale aftrekposten worden in regel 18 samengevat. Al meteen valt op dat de fiscale aftrekposten direct van de te betalen belasting in mindering worden gebracht. Dit in tegenstelling tot Nederland waarin de persoonsgebonden aftrek in mindering gebracht wordt op het inkomen en vervolgens over het belastbaar inkomen belasting gerekend wordt.
Schematisch ziet de Portugese berekening er globaal uit:

Inkomen
-/- Belastingvrije voet (afhankelijk van soort inkomen)
= Belastbaar inkomen
Calculatie van belasting
De te betalen belasting
-/- fiscale aftrekposten
-/- gemeentelijke reductie
-/- voorheffing
= te betalen of terug te vorderen belasting

De fiscale aftrekposten in Portugal:
Vooraf dient te worden opgemerkt dat alle fiscale aftrekposten gemaximaliseerd zijn, behalve de niet vergoede ziektekosten. De genoemde maxima en bedragen gelden voor het belastingjaar 2009.

1.Algemene aftrekbare som:
ongeacht het soort inkomen is er een algemene som welke als fiscale aftrekpost automatisch in mindering wordt gebracht op de te betalen belasting. Deze som is gebaseerd op de gezinssamenstelling. Dit is 55% van het minimum loon (€ 450,-) per volwassene vermeerdert met 40% van het minimum loon per kind. Als het kind op 31-12 niet ouder is dan 3 jaar dan mag de 40% verdubbelt worden. Mocht er nog familie in huis wonen zonder of met beperkt inkomen, dan is hiervoor ook een algemene som.

2.Ziektekosten:
Alle ziektekosten die niet (volledig) vergoed worden door een ziektekostenverzekering, kunnen hierbij opgevoerd worden. Van deze som wordt 30% in mindering gebracht, zonder dat hiervoor een maximum geldt.
Voor de ziektekosten die niet belast zijn met 0% of 5% BTW, geldt wel een maximum en zijn aanvullende eisen gesteld (zoals recept van de arts).
Voor ziektekosten die in het buitenland gemaakt zijn, gelden dezelfde eisen als deze in het binnenland gemaakt zouden zijn. Echter bij twijfel aan de echtheid van de documenten, mag en kan verlangd worden dat de documenten voorzien worden van een Apostille de Haia.

3.Ziektekostenverzekering:
De premie van de betaalde ziektekostenverzekering die uitsluitend het risico van ziekte dekken, wordt 30% in mindering gebracht, met een maximum van € 84 per volwassene en € 42 per kind.
Polissen afgesloten bij maatschappijen of tussenpersonen in de EU-landen wordt de premie ook geaccepteerd als fiscale aftrekpost.

4.Levensverzekering:
Van de betaalde premie is 25% aftrekbaar met een maximum van € 64,- per persoon.

5.Hypotheek en huur:
Hiervan is 30% aftrekbaar met een maximum van € 586,-. De som van de hypotheek is rente en aflossing samengeteld.
Bij huur moet er een huurcontract aanwezig zijn en bewijzen van ontvangst van de huurpenningen (recibo).

6.Uitgaven in verband met onderwijs van u of uw kinderen:
Van deze uitgaven is 30% aftrekbaar met een maximum van € 720,-, en dit bedrag is te verhogen als de uitgaven betrekking hebben op de opleiding van uw kinderen, met € 135,- per kind.

7.Overige fiscale aftrekposten:
donaties aan overheidsinstanties, kerken of sociale instellingen;
uitgaven in verband met verzorgingstehuis (tot 3e graad);
investeringen in alternatieve energie;
PPR: pensioenopbouw bij een Portugese bank;
Aanschafkosten van een PC, specifieke randvoorwaarde van toepassing.

Zoals u gewend bent, krijgt u ook hierbij een eenvoudig voorbeeld:
Stel de aangifte is van 2 volwassenen en twee kinderen van 4 en 7 jaar. Er zijn in het belastingjaar € 500,- aan ziektekosten (0% BTW) uitgegeven, alsmede € 1.500,- aan opleidingskosten voor de kinderen. Voorts is er nog € 1.000,- aan ziektekostenpremie betaald.
De berekening is als volgt:
Algemene aftrekbare som 2 volwassenen:     2 x 55% x € 450,- =     € 495,-
Algemene aftrekbare som kind:        2 x 40% x € 450,- =     € 360,-
Ziektekosten:                    30% x € 500,- =     € 150,-
Opleidingskosten:                30% x € 1.500,- =    € 450,-
Ziektekostenverzekering:            30% x € 1.000,- = het resultaat van deze som is hoger dan het maximum, en dit is: 2 x € 84,- + 2 x € 42,-=        € 252,-

Het totaal van de fiscaal aftrekbare som wordt dan:            € 1.707,-
Dit bedrag wordt direct in mindering gebracht op de te betalen belasting.
Mocht de som van de fiscale aftrekposten groter zijn dan de te betalen belasting, dan wordt het totaal van de fiscale aftrekposten, het bedrag van de te betalen belasting. De aanslag wordt dan nihil. Deze kan nooit negatief zijn, met andere woorden, u krijgt het meerdere niet retour.
Met maximaal gebruik te maken van de fiscale aftrekposten, kunt u uw belastingdruk verlagen.

De gemeentelijke reductie:
Iedere gemeente kan voor zijn inwoners bepalen dat er een reductie gegeven wordt op de te betalen inkomstenbelasting. Zo geeft de welvarende gemeente Loulé een reductie van 2% aan haar inwoners, terwijl het aangrenzende “concelho” Faro geen reductie geeft.

Een vraag uit de praktijk: “krijg ik belasting terug in Portugal?”
Algemene stelregel die voor ieder land geldt: als er vooraf geen belasting is ingehouden in het land waarin u de aangifte indient, dan krijgt u geen belasting terug.

In het volgende artikel ga ik u wat verder informeren over de overige inkomenscategorieën.

Peter van Doorn
Técnico Oficial de Contas

Dit artikel is onderhevig aan wetswijzigingen.

0