Nieuws

Waarom blijft Nederland Loonheffing inhouden?

De mening van de Nederlandse fiscus is dat de AOW en pensioen(en) belastbaar blijven in Nederland wanneer deze uitkeringen in totaal de €10.000 te boven gaat. Nederland baseert dit op artikel 18, lid 2, letter C van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Portugal tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen.

Volgens artikel 18 lid 1 worden de AOW en pensioen(en) belast voor inkomstenbelasting in Portugal. Dit zorgt voor verwarring onder de in Portugal wonende Nederlanders.

Artikel 18 lid 2 bestaat uit 3 onderdelen. Deze 3 onderdelen worden verbonden met het woord en. Dit houdt in dat aan alle 3 de onderdelen voldaan moet worden, alvorens Nederland mag heffen over de sociale zekerheidsuitkeringen en pensioenen.

Ik citeer de volgende onderdelen van artikel 18 lid 2:

  1. indien en voor zover de aanspraak op dit pensioen of andere soortgelijke beloning of lijfrente in de Verdragsluitende Staat, waaruit het pensioen of andere soortgelijke beloning of lijfrente afkomstig is, van belasting is vrijgesteld, dan wel de met het pensioen of andere soortgelijke beloning of lijfrente samenhangende bijdragen aan de pensioenregeling of verzekeringsmaatschappij, in het verleden bij het bepalen van het in die Staat belastbare inkomen in aftrek zijn gebracht, dan wel anderszins in die Staat in aanmerking zijn gekomen voor een fiscale faciliëring; en
  2. indien en voor zover dit pensioen of andere soortgelijke beloning of lijfrente in de Verdragsluitende Staat, waarvan de genieter van het pensioen of andere soortgelijke beloning of lijfrente inwoner is, niet tegen het algemeen van toepassing zijnde belastingtarief voor inkomsten verkregen uit niet-zelfstandige arbeid, dan wel het brutobedrag van dat pensioen of andere soortgelijke beloning of lijfrente voor minder dan 90 percent, in de belastingheffing wordt betrokken; en
  3. indien het totale brutobedrag van de pensioenen en andere soortgelijke beloning of lijfrenten en ieder pensioen en andere uitkering betaald krachtens de bepalingen van een sociale zekerheidsstelsel van een Verdragsluitende Staat, in enig kalenderjaar een bedrag van 10.000 Euro te boven gaat.

Nederland heeft slechts inzicht in onderdeel A en C. Daarom gebruikt Nederland deze regels in de onderbouwing naar u toe om uw loonheffingsvrijstellingen af te keuren.

De achterliggende gedachte is dat de Nederlandse fiscus op de hoogste is van de belastingvrije status(RNH) en, in het geval dat u daar gebruik van maakt, mag blijven heffen over uw inkomen uit de sociale zekerheidsuitkering en pensioenen.

U kunt de ingehouden loonheffing aan het eind van het belastingjaar terugvorderen, door een belastingaangifte in te dienen in Nederland. Mocht u hier hulp of advies bij nodig hebben, dan kunt u contact op nemen via (+351) 214 663 167 of een e-mail sturen aan tmaas@vandoorn.pt.

0

Voeg een Commentaar